ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Σκοπός της εταιρία είναι η συνέχεια του οράματος των εταίρων για την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από την υπευθυνότητα, την συνέπεια, την αναπροσαρμογή των οικονομικών στα εκάστοτε δεδομένα, την έγκαιρη παράδοση των εμπορευμάτων, την τήρηση των κανονισμών οδικής ασφάλειας και εμπορευματικών μεταφορών με φυσική συνέπεια όλων των παραπάνω την επίτευξη μακροχρόνιων συνεργασιών.

Τέλος η ανάπτυξη της αειφόρου ανάπτυξης, του σεβασμού προς το περιβάλλον με οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας και της ασφαλούς οδικής μεταφοράς αποτελούν θεμελιώδη αρχή της εταιρίας.

Ως προς την οδική ασφάλεια η εταιρία διαθέτει διαρκώς οικονομικούς πόρους για την συνεχή εκπαίδευση των οδηγών της, σε θέματα αμυντικής οδήγησης και ασφάλειας. Όλοι οι οδηγοί της MED Trans A.E. είναι πιστοποιημένοι από την Q&S LtD (ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων οδικής ασφάλειας